عنوان<الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی>

الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی هم اکنون فایل با مشخصه ی الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 1.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 41
1-
2- معرفی چند الگوریتم بهینه شده کلونی زنبورعسل در محیط پیوسته
3- موازی
4- برای مسائل بهینه سازی دودویی
فهرست مطالب Artificial Bee Colony Algorithm Reference:
Dervis Karaboga, An Idea Based On Honey Bee Swarm for Numerical Optimization, Technical Report-TR06,Erciyes University, Engineering Faculty, Computer Engineering Department 2005. وجود ویژگی های هوش جمعی در زنبورها
-خودسازمانده
- دنبال کردن منابع غذایی بهتر توسط زنبور های بیشتر
ترک منبع غذایی متروک شده
جستجوی منبع غذای بهتر
- تقسیم کار
- مشخص کردن جهت، فاصله، کیفیت و کمیت منبع یافت شده
الگوریتم ارائه شده توسط Karaboga در سال 2005
مبتنی بر رفتار کاوشی زنبور عسل در یافتن منابع غذایی
مناسب برای حل مسائل بهینه سازی چند حالته و چند بعدی فرآیند های انتخاب در الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی

فرآیند انتخاب سراسری
فرآیند انتخاب محلی توسط زنبور های کارگر
فرآیند انتخاب محلی توسط زنبورهای ناظر
فرآیند انتخاب تصادفی توسط زنبور پیشاهنگ

مقداردهی اولیه به منابع غذایی ابتدا منابع غذایی، یا پاسخ هایی اولیه مسأله به صورت تصافی از طریق معادله 1، مقدار دهی اولیه می شوند. (1) زنبورهای کارگر به سمت منابع غذایی حرکت می کنند.
منابع غذایی همان موقعیت زنبورها در فضای مسأله است. هر زنبور کارگر، به طور تصادفی یک همسایه انتخاب می کند و از طریق معادله 2، به سمت آن حرکت می کند. (2) حرکت زنبورهای ناظر به منابع غذایی با احتمال محاسبه شده از طریق چرخ رولت با استفاده از معادلات زیر و تعیین محله های جدید:
حرکت زنبورهای ناظر (3) (4) زنبورهای پیشاهنگ آن ناحیه هایی که از نظر شهد نامطلوب شناسایی شدند، ترک و به تصادف ناحیه های دیگری را انتخاب می کنند. درصورتی که یک منبع غذایی بهتر پس از رسیدن شاخص محاکمه به حد تعیین شده یافت نشود، منبع غذایی جدیدی توسط زنبورهای پیشاهنگ به صورت تصادفی با استفاده از معادله زیر مقداردهی می گردد: The pseudo code of the ABC algorithm GABC,
Best-so-far ABC, qABC

چند الگوریتم بهینه شده کلونی زنبورعسل مصنوعی Reference:
1- G....