عنوان<پایان نامه در مورد نقش زیر دریائی های ایران در امنیت خلیخ فارس و دریای عمان>

زیردریایی ، ارتش و سپاه ، امنیت خلیج فارس ، دریای عمان پایان نامه در مورد نقش زیر دریائی های ایران در امنیت خلیخ فارس و دریای عمان هم اکنون فایل با مشخصه ی پایان نامه در مورد نقش زیر دریائی های ایران در امنیت خلیخ فارس و دریای عمان. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تیر 83
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول........................................ 1

بخش اول: عنوان.................................. 1

بخش دوم: مقدمه.................................. 2

بخش سوم: بیان مسئله............................. 4

بخش چهارم: اهمیت مسئله .......................... 4

فصل دوم: ادبیات تحقیق........................... 6

بخش اول: وضعیت ژئوپولتیك خلیج فارس و دریای عمان. 7

بخش دوم: اهمیت تنگه هرمز ........................ 30

بخش سوم: مسئله جزایر ابوموسی- تنب بزرگ و تنب كوچك... 33

بخش چهارم: تاریخچه سخت زیردریائی................. 43

بخش پنجم: كاربرد زیردریائی در جنگ اول و دوم جهانی 45

بخش ششم: مشخصات فنی زیردریائی.................... 47

بخش هفتم: انواع زیر دریایی و مقدورات آن......... 61

بخش هشتم: اهمیت زیر دریائی....................... 65

بخش نهم: ماموریت نیروی دریائی ارتش و سپاه......... 68

بخش دهم: مشخصات ونوع زیردریائی های ایران........ 70

فصل سوم: روش اجرائی تحقیق....................... 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ........................ 76

فصل پنجم: خلاصه تحقیق و پیشنهادات و تعاریف و اصطلاحات 87

منابع و مأخذ................................... 92