عنوان<پرسشنامه روابط متقابل شخصی 2FIBRO-B ویلیام شونز 1966>

پرسشنامه روابط متقابل شخصی 2FIBROB ویلیام شونز 1966,پرسشنامه روابط متقابل شخصی ,پرسشنامه,روابط متقابل شخصی 2FIBROB ویلیام شونز 1966 پرسشنامه روابط متقابل شخصی 2FIBRO-B ویلیام شونز 1966 هم اکنون فایل با مشخصه ی پرسشنامه روابط متقابل شخصی 2FIBRO-B ویلیام شونز 1966. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پرسشنامه روابط متقابل شخصی " 2FIBRO-B " ویلیام شونز 1966

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پایایی و روایی

پایایی به روش آلفای کرونباخ و روایی همزمان پرسشنامه روابط متقابل شخصی شونز به ترتیب 87/0 و 63/0 بدست آمده است که از اعتبار نسبتا بالایی برخوردار است. (شونز، 1966).