عنوان<پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت>

پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت هم اکنون فایل با مشخصه ی پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. مبانی نظری وپیشینه تحقیق ورشکستگی ، انواع شکست و فرض تداوم فعالیت فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 مقدمه 24 2 - 2 تعاریف ورشکستگی 25 1 - 2 - 2پریشانی مالی 25 2 - 2 - 2 قابلیت نقدشوندگی ضعیف ( درماندگی ): 26 3 - 2 - 2 نکول : 26 4 - 2 - 2 ورشکستگی 27 3 - 2مراحل درماندگی مالی 27 4 - 2 - هزینه های ورشکستگی 28 5 - 2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 30 6 - 2 دلایل ورشکستگی 32 1 - 6 - 2 دلایل برون سازمانی 32 2 - 6 - 2 دلایل درون سازمانی 33 7 - 2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی 37 1 - 7 - 2 تحلیل روند : 37 2 - 7 - 2 تحلیل عملیات حسابداری 37 3 - 7 - 2 تحلیل مدیریت 39 8 - 2 انواع شکست 40 9 - 2 بررسی قانون ورشکستگی در ایران 40 10 - 2بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 41 11 - 2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز 42 12 - 2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 42 13 - 2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 43 14 - 2 تعریف بورس اوراق بهادار 45 15 - 2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 46 1 - 15 - 2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر 46 2 - 15 - 2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت 47 3 - 15 - 2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال 47 4 - 15 - 2 شرکت مادر 48 5 - 15 - 2 شرکت های فعالیت تنوعی 48 16 - 2 مفهوم پیش بینی 49 17 - 2 مفهوم تصمیم گیری 49 18 - 2 پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی 51 19 - 2فرض تداوم فعالیت 51 1 - 19 - 2استانداردهای حسابداری مربوط به فرض تداوم فعالیت 53 2 - 19 - 2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 54 20 - 2 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، نسبت های مالی و کاربرد آنها 55 21 - 2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی 56 22 - 2 تحلیل پوششی داده ها 57 23 - 2 انواع مدلهای تحلیلی پوششی داده ها 58 1 - 23 - 2 مدل CCR 58 2 - 23 - 2 مدل BCC 59 24 - 2 مدلها و روشهای پیش بینی وقوع