عنوان<پیشینه و مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی>

پیشینه و مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی پیشینه و مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی هم اکنون فایل با مشخصه ی پیشینه و مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. مبانی نظری وپیشینه تحقیق ورزش و ورزش همگانی فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق مقدمه 17 بخش اول : مبانی نظری پژوهش 18 مفهوم تربیت بدنی 18 تعریف ورزش 19 ورزش 19 تعاریف ورزش همگانی 23 مفهوم جهانی ورزش 26 مفهوم ورزش 27 کیفیت زندگی 29 حق به دنبال خوشحالی بودن 30 انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی 31 فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی 36 عنوان صفحه تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار 38 طبقه بندی ورزش های همگانی 39 گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت 42 تعادل در ورزش 43 مفهوم فراغت 44 توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان 49 فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن 54 نگرش و چارچوب مفهومی آن 57 تعریف نگرش 58 گرایش به ورزش و فعالیت بدنی 59 انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی 61 بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش 65 الف ) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور 65 ب ) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور 78 فصل دوم ادبیات پیشینه مقدمه يكي از مشكلات مردم ما آن است كه ورزش را فقط تربيت و فعاليت بدني و آنهم ويژه جوانان و براي نيل به عنوان قهرماني مي دانند . در صورتي كه ورزش قسمت عملي تعليم و تربيت است . تربيت بدني و ورزش خصوصاً آن بعدش كه به بخش همگاني مربوط مي شود از طريق داده هاي رفتاري و نتايج جسماني ، شناختي ، اجتماعي و عاطفي كه فرد كسب مي كند نقش ارزنده اي ايفا مي نمايد . بديهي است كه پرداختن به ژرفاي اين رابطه بسيار فراتر از نگاه گذاريي است كه در اينجا معنا مي كنيم . در ميان سازمان ها ونهادها يي كه در جهت توسعه و تعميم سلامتي ونيرومندي جامعه تلاش مي كنند ، مسئوليت خطير سازمان ها وادارات كل تربيت بدني وشهرداري ها از همه شناخته شده است و لزوم فعاليت هاي جسماني و ورزشي در بين اقشار مردم از نظر بهداشتي ، اجتماعي ، اقتصادي بيش از پيش مورد تاًكيد است . در اين راستا بررسی مباني نظري پژوهش و مطالعات و تجربيات گذشتگان در اين زمينه مي تواند در روش ها ، برنامه ها و نيز رفع نواقص ما را ياري دهد . دراين فصل ابتدا به مباني نظري مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته سپس به يافته هايي كه در اين زمينه انجام شده است ، اشاره خواهد شد . بخش اول : زیر بنای نظري پژوهش مفهوم تربیت بدنی ژرژهپر فرانسوی در تعریف تربیت بدنی اظهار می دارد که « تربیت بدنی عملی