عنوان<پیشینه و مبانی نظری ورزش کورکان و پیشرفت تحصیلی>

پیشینه و مبانی نظری ورزش کورکان و پیشرفت تحصیلی پیشینه و مبانی نظری ورزش کورکان و پیشرفت تحصیلی هم اکنون فایل با مشخصه ی پیشینه و مبانی نظری ورزش کورکان و پیشرفت تحصیلی. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. مبانی نظری وپیشینه تحقیق ورزش کورکان وپیشرفت تحصیلی فصل دوم : پیشینه تحقیق زمينه نظري مسأله مورد پژوهش نظرات اسلام وانديشمندان اسلامي اهداف تربيت‌بدني ورزش به عنوان يك درس اصلي دردبستان آثار جسماني تربيت‌بدني بركودكان فيزيولوژي ورزش آثار تربيتي تربيت‌بدني در كودكان حب ذات نشاط آفريني گسترش جهان بيني روان شناسي آمادگي جسماني شخصيت وآمادگي جسماني تقويت خود مفهومي كاهش اضطراب اثر آرام كننده كاهش فشارهاي عصبي نقش ورزش و ارتقاي توانمنديهاي روحي و جسمي‌دانش آموزان ابتدايي الف ـ نقش ورزش در جلوگيري از بيماريها وسلامت جسم ب ـ نقش ورزش درايجاد نشاط ج ـ نقش ورزش در ايجاد ارتباط با ديگران و تقويت روحيه گروهي د ـ نقش ورزش در رشد عقلاني و فكري دانش آموزان وپيشرفت تحصيلي مطالعات انجام شده در خارج از كشور تحقيقات انجام شده در داخل كشور زمينه نظري مسأله مورد پژوهش : تئوري هاي مربوط به ارتباط ذهن و بدن وتاثيرات متقابل اين دو بر روي يكديگر از ويژگي خاصي برخوردار است . هر كدام از اين تئوريها بر پايه يافته هاي تجربي نظريه پردازان و با توجه به تجربيات روانشناسي و تربيتي مايه گرفته است وهر كدام به صورتي بيان كنندة ارتباط قواي ذهني و هوشي با رفتارهاي حركتي و جسماني در نزد انسان است . بعضي از اين تئوريها از طريق تجربيات علمي و پژوهشهاي گوناگون پايه علمي پيدا كرده اند ولي بعضي ديگر در حد تئوري و نظريه علمي مانده اند 1 . مفهوم ( رشد يكپارچه ) يعني : ( توجه به رابطه متقابل جنبه هاي ذهني و غير ذهني پايه و اساس بسياري از تئوريهاي رشد و تكامل كودكان را تشكيل مي‌دهد 2 . در ذيل چند نظريه درباره ارتباط ذهن و بدن و تئوريهاي مربوط به تأثير پذيري قواي ذهني ( هوش ، حافظه و يادگيري ) از فعاليت بدني و ورزشي آورده مي‌شود : تئوري سن ارگانيكي اولسون 3 مي‌گويد كه اجراهاي حركتي يك كودك با عوامل متعددي مانند پيشرفت حركتي ، انگيزش اجتماعي و ذهني در ارتباط است و از روي سن ارگانيكي فرد مي‌توان موقعيت و استعداد ذهني فرد را برآورده و پيش بيني كرد . روانشناسان پيرو مكتب گشتالت كه برساير روانشناسان كارشناسان تعليم وتربيت نفوذ دارند ، بر اين نكته تأكيد مي‌كنند كه هر فردي در محيط خود به صورت كل عمل مي‌كند وبنابراين رفتاري هماهنگ با محيط خود دارد . هال ـ ليندسي 1 احساس روانشناسان پيرو مكتب گشتالت را به خوبي بيان مي‌كند . اندام انسان هميشه به صورت يك كل واحد عمل مي‌كنند نه به صورت يك سري بخشهاي جدا از هم . ذهن و بدن از هم جدا نيستند . نه ذهن از عناصر استعدادهاي مستقل تشكيل شده است ونه بدن از اندامها و بخشهاي متفاوت به وجود آمده . اندام انسان واحدي يكپارچه است وهر بخش آن مي‌تواند بر كل اندام اثر بگذارد 2 . اصل اساسي نظريه ادراكي