عنوان<پیشینه و مبانی نظری هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی>

پیشینه و مبانی نظری هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی پیشینه و مبانی نظری هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی هم اکنون فایل با مشخصه ی پیشینه و مبانی نظری هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی فصل دوم / ادبيات مربوط به تحقيق / 16 مقدمه 17 هيجان و هوش هيجاني 17 رابطه هيجان با تفكر 18 تاريخچه هوش هيجاني 19 هوش هيجاني چيست ؟ 20 نظريات مطرح شده در حوزه هوش هيجاني 24 تئوري هوش هيجاني گلمن 25 تئوري هوش هيجاني از ديدگاه بار - اون 27 شناسايي حالت هاي هيجاني 33 رضايت زناشويي 35 بررسي علل نارضايتي از زندگي زناشويي 37 رضايت زناشويي و هوش هيجاني 43 هوش عاطفي و نقش آن در تحكيم پيوند زناشويي 45 تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي 47 فصل دوّم ادبيات مربوط به تحقيق فصل 2 : ادبيات پژوهش مقدمه در اين فصل با تأكيد بر نقش هيجانها در زندگي انسان و رابطه هيجان و تفكر ، بر اساس زيستي هيجان و هوش هيجاني اشاره خواهد شد . سپس توانايي هاي هوش هيجاني به عنوان راه حل بسياري از معضلات اجتماعي ، فرهنگي آموزش معرفي شده و در ادامه ، تاريخچه هوش هيجاني و زمينه هاي كاربردي متعدد آن در زندگي شخصي و اجتماعي افراد مورد بررسي قرار مي گيرد . با توجه به نقش مهم رضايت زناشويي بر سلامت رواني و جسماني افراد ، به عوامل متعدد شناختي ، وضعيت اقتصادي و عقيدتي كه بر رضايت زناشويي موثر اشاره شد و بر تغييرات ميزان رضايت در مراحل مختلف زندگي مشترك همسران تأكيد مي شود . هيجان و هوش هيجاني واژه هيجان به آساني تعريف نمي شود و وسعت كاربرد بسياري در روانشناسي و روانپزشكي دارد . اصطلاحي كه روانشناسان و فلاسفه پيش از يك قرن درباره معناي دقيق آن به بحث و جدل پرداخته اند . در فرهنگ لغت آكسفورد معناي لغوي هيجان چنين ذكر شده است ، هر تحريك در ذهن ، احساس ، عاطفه و هر حالت ذهني قدرتمند يا تهيج شده ، هيجان ، ناميده مي شود . گلمن واژه هيجان را براي اشاره به يك احساس فكر و حالات معاني و بيولوژيك متخصص آن و حاضر اي از تمايل به عمل كردن بر اساس آن به كار مي برد . « گلمن » 1995 هيجان emoveri به معني تحريك ، حركت ، حالت تنش ، تهييج مشتق شده است . هيجانها معمولاً واكنش كوتاه مدت ، شديد و منطقي به شمار مي آيند و از خلق كه حالت مسلط و دوام يافته به شخص مي باشد متمايزهستند ( پورافكاري ، 1372 ) رابطه هيجان با تفكر : امروزه جايگاه هيجان در گرفتن تصميم هاي عاقلانه و تفكر ثمربخش شناخته شده است و برقراري تعادل هوشيارانه ميان هيجان و تفكر از جانب متخصصان به منظور زندگي بهتر و رشد يافته تر ، مورد تأكيد واقع مي شود . همچنان كه ارسطو مطرح مي كند . احساسات بشر زماني كه به خوبي به كار گرفته