عنوان<بررسی متابولسيم نيتروژن در شبكه پروتئین>

بررسی متابولسيم نيتروژن در شبكه پروتئین بررسی متابولسيم نيتروژن در شبكه پروتئین هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی متابولسيم نيتروژن در شبكه پروتئین. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 22متابولسيم پروتئين در شبكه نتيجه اي از فعاليت متابوليكي ميكروارگانيزم هاي شبكه اي مي باشد. ساختمان پروتئين ، در تعيين حساسيت آن به پروتئازهاي ميكروبي، در نتيجه، قابليت تجزيه پذيري آن فاكتوري كليدي محسوب مي شود.تجزيه شبكه اي پروتئين توسط PH وگونه غالب جمعيت ميكروبي تحت تاثير قرار مي گيرد. همان طوري كه با جيره هاي PH پر علوفه اي در گله هاي شيري كاهش مي يابد فعاليت شبكه اي پروتئوليتيك كاهش پيدا مي كند، امادر جيره هاي پر كنسانتره گاوهاي نژاد گوشتي چنين نيست. تجمع نيتروژن اسيد آمينه بعد از خوراك خوردن پيشنهاد مي كند كه برداشت اسيد آمينه ميكروارگانيسم هاي شبكه مي تواند فاكتور محدودكننده تجزيه پروتئين در شبكه باشد.فزون بر آن ، اسيد آمينه هاي متعددي از قبلي فنيل آلانين، لوسين، وايزولوسين، وجود دارندكه با سختي بيشتري نسبت به ديگر اسيد آمينه ها توسط ميكرو ارگانسيم هاي شبكه ساخته مي شود. معمولي ترين برآورد بازده سنتز پروتئين ميكروبي (EMPS) تعيين گرم هاي نيتروژن ميكروبي به ازاي هر واحد از انرژي تخمير شده بيان مي شود. اما ، EMPS قادر به برآورد. بازده برحسب نيتروژن قابل دسترسي براي برداشت توسط باكتري ها در شبكه نمي باشد. يك مقياس جايگزين و ومكمل از سنتز پروتئين ميكروبي، بازده مورد استفاده قرارداد نيتروژن (ENU) مي باشد. در مقابل EMPS، ENU بخش خوبي براي تعريف كردن بازده برداشت نيتروژن توسط ميكروب هاي شبكه مي باشد. با به كاربردن ENU,EMPS ،‌اين نتيجه بدست آمد. كه رشد بهينه باكتريايي در شبكه وقتي EMPS 29 گرم از نيتروژن باكتريايي بر هر كيلوگرم ماده آلي تخمير شده است بدست مي آيد، و ENU 79% است، كه اشاره دارد بر اين كه باكتريها در حدود 31/1 ضربدر نيتروژن قابل دسترسي در شبكه براي هر واحد از نيتروژن باكتريايي نياز داشتند. از آنجايي كه توزيع نتيروژن در بين سلولهاي باكتريايي با سرعت تخمير. نيتروژن اسيد آمينه اي، تغيير پيدا مي كند بجاي آن كل نيتروژن باكتريايي براي توضيح بيان سنتز پروتئين ميكروبي بايد استفاده شود.

مقدمهمدل هاي تغذيه اي براي خورانيدن پروتئين به گاوهاي شيري از پايه CP به سيستم هاي پيچيده تر براساس پروتئين قابل تجزيه وغيرقابل تجزيه در شبكه رشد پيدا كرده است. ساختمان پايه اي همه مدل ها مطابق با ورودي هاي نتيروژن تامين شده توسط جيره، دوباره چرخيده (recycled) و با منشا داخلي است. پروتئين جيره اي،به پروتئين قابل تجزيه وغيرقابل تجزيه درشبكه همراه با RDP مركب از نيتروژن غيرپروتئيني و نيتروژن پروتئين حقيقي تقسيم مي شود. پروتئين حقيقي بهپرتيرها و اسيد آمنيه تجزيه مي شود و سرانجام به نيتروژن آمونياكي درآمينه ميشود يا به داخل پروتئين ميكروبي وارد مي شود.NPN تركيبي از نيتروژن موجود در RNA,DNA ، آمونياك ،اسيد آمينه ، و پيتيرهاي كوچك همراه با نيتروژن حاصل از ببتيدها، اسيد آمينه و آمونياك در حال استفاده براي رشد ميكروبي مي باشد. خروجي شبكه، از نيتروژن آمونياكي، پروتئين غيرقابل تجزيه( جيره اي يا با غشاي داخلي)،و پروتئين ميكروبي تشكيل مي شود.هنگامي كه RDP جيره اي از مقدار مورد نياز براي ميكروارگانيزمهاي شبكه اي زيادتر است، پروتئين به نيتروژن آمونياكي تجزيه ميشود، جذب مي شود ، در كبد به اوره متابوليزه مي شود، و در ادرار از دست مي رود. در وضعيت هاي خوراك دادن گله هاي شيري معمولي، دستكاري تجزيه پروتئين درشبكه يا بازده استفاده از نيتروژن ENU در شبكه موثرترين راهكار براي كاهش اتلاف هاي نيتروژن مي باشد. اتلاف هاي نيتروژن توسط افزايش دادن تجزيه پروتئين در شبكه و يا افزودن استفاده نيتروژن توسط ميكروارگانيسم هاي شبكه اي ممكن است كاهش يابد.سنتز پروتئين ميكروبي در شبكه قسمت اعظم پروتئين عرضه شده به روده كوچك در نشخواركننگان را فراهم مي كند، كه 50تا 80% از كل پروتئين قابل جذب را شامل مي شود. كل مقدار پروتئين ميكروبي جاري به سمت روده كوچك به فراهمي ماده مغزي و بازده استفاده از اين مواد و مغزي توسط باكتريهاي شبكه اي بستگي دارد. بنابراين، متابولسيم نيتروژن در شبكه مي تواند به 2 اتفاق مجزا تقسيم شود: تجزيه پروتئين ، كه منابع نيتروژن را براي باكتريها فراهم ميكند و سنتز پروتئين ميكروبي.مرورهاي جامع متعددي روي متابوليسم نيتروژن در شبكه موجود مي باشد. اين مقاله پيشرفت هاي جديد در متابوليسم پروتئين غيرقابل تجزيه در شبكه، با تاكيد بر تجزيه پروتئين، سنتز پروتئين ميكروبي، و بازده سنتز پروتئين ميكروبي را به همراه تمركز ويژه روي موضوعاتي كه به طورمناسبي در مرورهاي قبلي روي آنها تاكيد نشده است