عنوان<آشنايي با دستگاههاي مورد استفاده در آزمايشگاههاي متالوگرافي>

آشنايي با دستگاههاي مورد استفاده در آزمايشگاههاي متالوگرافي آشنايي با دستگاههاي مورد استفاده در آزمايشگاههاي متالوگرافي هم اکنون فایل با مشخصه ی آشنايي با دستگاههاي مورد استفاده در آزمايشگاههاي متالوگرافي. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 41كليات و اهدافشهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در شمال غربي شهر اصفهان، در مجاورت دانشگاه صنعتي واقع شده است و محلي است كه واحدهاي تحقيقاتي مستقل و يا وابسته به سازمانها و صنايع در آن متمركز مي شوند. اين مجموعه كه به صورت يك منطقه ويژه تحقيقاتي عمل مي كند با ترويج فضاي نوآوري و رقابت در ميان شركتها و مؤسساتي كه فعاليت هايشان مبتني بر علم و دانش است و همچنين با تعميق ارتباط بين دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي، واحدهاي توليدي و مراكز تصميم گيري دولتي شرايط را براي رسيدن به هدف نهايي توسعه فناوري فراهم مي سازد.ايجاد مراكز رشد (انكوباتورها) و كمك به تشكيل و رشد مؤسسات نوپا در زمينه تحقيقات و فناوري از اقدامات بنياديني است كه اين شهرك در جهت نيل به هدف فوق انجام مي دهد.كاهش فاصله فناوري با كشورهاي توسعه يافته، نوسازي صنايع و افزايش توان رقابتي آنها، بومي سازي فناوري و ايجاد اشتغال مولد در بخش خصوصي براي فارغ التحصيلات جوان از ديگر اهداف اين شهرك است.شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تحت نظارت عاليه هيأت امنا توسط سازماني مركزي كه وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است اداره مي شود.

نتايج حاصل از فعاليتهاي شهركگسترش واحدها و سازمانهاي تحقيقاتي و شركتهاي خدمات مهندسي و تكميل چرخه تحقيقات.كارآفريني براي نيروهاي محقق جوان (دانش آموختگان ارشد دانشگاهها).كاربردي كردن و تجاري كردن نتايجنوسازي صنايع موجود با بهره گيري از ابداعات يا دستيابي به فناوري به شيوه مهندسي معكوس.

شبكه واحدهاي تحقيقاتي همكارشهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با توجه به تنوع، تعدد و پراكندگي واحدهاي تحقيقاتي، ضعف ارتباطات منطقي بين واحدهاي تحقيقاتي موجود در منطقه و در جهت گسترش و ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي، شبكه اي متشكل از واحدهاي تحقيقاتي همكاري ايجاد كرده است.از اساسي ترين اهداف راه اندازي اين شبكه ايجاد تعامل بين واحدهاي تحقيقاتي موجود در منطقه از طريق افزايش ارتباط بين آنها بوده است. به اين منظور يك بانك اطلاعاتي از پتانسيلهاي نرم افزاري و سخت افزاري واحدهاي عضو تهيه شده است كه علاوه بر شناسايي پتانسيلهاي تحقيقاتي موجود در منطقه امكان برنامه ريزي جهت تأمين تجهيزات و امكانات مورد نياز منطقه را نيز فراهم مي كند. با وجود اين شبكه ارتباطات بين واحدهاي عضو گسترش يافته و امكان مشاركت آنها در اجراي طرحهاي ملي و بزرگ صنعتي در حد توان و امكانات فراهم مي شود. واحدهايي كه مي توانند عضو شبكه همكار شوند:واحدهاي تحقيق و توسعه صنايعشركتهاي خصوصي خدمات مهندسي و تحقيقاتيمراكز پژوهشي و پژوهشكده هاي دانشگاههامؤسسات تحقيقاتي خصوصيمؤسسات تحقيقاتي دولتيمزاياي عضويت در شبكه همكاربرخورداري از خدمات ستادي و پشتيباني براي برقراري ارتباط ساده و روان با صنايع و بخشهاي اقتصادي و ساير واحدهاي تحقيقاتي.بهره گيري و استفاده از خدمات آزمايشگاهي و تجهيزاتي ساير مؤسسات عضو شهركدسترسي به اطلاعات و نيازهاي تحقيقاتي صنايع همكاري شهرك و برخورداري از راهنمايي تا مرحله عقد قرارداد.

واحدهاي قابل استقرار در شهركواحدها و مؤسسات تحقيقاتي خصوصي، دولتي، وابسته به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و همچنين وابسته به صنايع و سازمانها نظير مراكز تحقيق و توسعه و يا دفتر مطالعات و برنامه ريزي.

مركز رشد فناوريمركز رشد فناوري (انكوباتور) شهرك با هدف ايجاد جاذبه براي شكل گيري شركتهاي خصوصي فناوري، كاهش ريسك مؤسسات نوبنياد، كمك به اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه و رشد اقتصادي منطقه راه اندازي شده است. وظيفه اين مركز كمك به رشد هسته ها، شركتها و مؤسسات فناوري، ارائه خدمات پشتيباني به واحدهاي مذكور و نظارت بر روند رشد آنها مي باشد. خدماتي كه مركز رشد ارائه مي دهد عمدتاً از نوع فني و تخصصي، مشاوره اي، اطلاع رساني و پشتيباني و اداري است. ارائه خدمات در قبال دريافت هزينه بر اساس تعرفه هاي مصوب انجام مي¬گيرد و سياست شهرك آن است كه ارائه خدمات را به واحدهاي خدماتي خصوصي واگذار كند. مؤسساتي كه وارد مركز رشد مي شوند طي دوره اي 3 ساله به ترتيب مراحل پرورش ايده، رشد علمي، توليد محصول و بازاريابي را پشت سر گذاشته و در اين مدت از خدمات زير بهره مند مي شوند:خدمات عمومي شامل اسكان، منشي گري، تايپ و تكثير، ارسال مراسلاتخدمات اطلاع رساني شامل شبكه داخلي (LAN) ، اينترنت، سايت اينترنتي، كتابخانهخدمات فني و تخصصي شامل آزمايشگاه طراحي، آزمايشگاه متالوگرافي، آزمايشگاه الكترونيك، آزمايشگاه پايه شيمي و كارگاه ماشين ابزار.خدمات مشاوره اي شامل سمينارهاي دوره اي مشاوره اي (حقوقي، مالي، بازاريابي) ، بهره گيري از مشاورين مالياتي، حقوقي، بازاريابي و علمي.

شرايط كلي پذيرش مؤسسات فناوريپذيرش مؤسسات متقاضي بر اساس 3 معيار ايده مناسب مبتني بر فناوري. تركيب نيروي انساني متناسب با زمينه فعاليت مؤسسه، و برنامه كاري مبتني بر شناخت بازار انجام مي گيرد. شرط استقرار در مركز رشد و برخورداري از خدمات موجود در دوره رشد براي مؤسسات پذيرفته شده، داشتن ماهيت حقوقي و يا آمادگي براي ثبت شركت / مؤسسه مي باشد. منظور از تركيب نيروي انساني متناسب، وجود حداقل دو نفر عضو تمام وقت است كه يك نفر از آنها كارشناس ارشد و از اعضا مؤسس باشد.مؤسساتي كه در يكي از موارد ايده مناسب يا تركيب نيرو ضعف داشته باشند در دوره پيش رشد پذيرفته مي شوند.

دوره پيش رشددر جهت تكميل اهداف مركز رشد فناوري شهرك، دوره پيش رشد وظيفه حمايت ازهسته هاي تحقيقاتي نوپا متشكل از فارغ التحصيلان و يا دانشجويان ممتاز مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري رابه¬عهده دارد. از اهم فعاليتهاي اين دوره كمك به پرورش ايده هاي تحقيقاتي توسعه¬اي هسته¬ها و فراهم نمودن فضاي لازم براي رشد كيفي و كمي آنها به منظور انتقال به مركز رشد به عنوان مؤسسه هاي حقوقي است. در اين دوره خدمات برنامه ريزي شده بصورت محدود در اختيار هسته هاي مستقر قرار داده مي شود. طول اين دوره از 6 تا 9 ماه برنامه ريزي شده است.