عنوان<بررسي تاثير كود بيولوژيك حاوي باكتري آزسپيريلوم و ازتو باكتر و مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد و اجزا>

بررسي تاثير كود بيولوژيك حاوي باكتري آزسپيريلوم و ازتو باكتر و مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم رقم پيشتاز ,پاورپوینت آماده,تحقیق درسی,پاورپوینت آماده بررسي تاثير كود بيولوژيك حاوي باكتري آزسپيريلوم و ازتو باكتر و مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد و اجزا هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسي تاثير كود بيولوژيك حاوي باكتري آزسپيريلوم و ازتو باكتر و مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد و اجزا. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پاورپوینت آماده ء عملكرد گندم رقم پيشتاز 53

یکی از مهم ترین محدودیت های تحقیق عملکرد بالقوه گیاهان زراعی و دستیابی به عملکردهای بالا تأمین عناصر غذایی کافی است که در میان عناصر غذایی تأمین نیتروژن از نقش بالایی برخوردار است. قیمت بالای کودهای نیتروژن و فاصله رو به تزاید عرضه و تقاضای این کودها، همچنین قدرت خرید پایین کشاورزان خرده پا و اثرات نامطلوب زیست محیطی این قبیل کودها، متخصصان کشاورزی را وادار به جست و جو برای راهبردهای جایگزین ساخته است. با چنین نگرشی استفاده از ریز جانداران خاکزی که قادر به تثبیت نیتروژن اتمسفر، حل کردن فسفر خاک یا تحریک رشد گیاه از طریق تولید مواد تحریک کننده رشد گیاهی به عنوان کود یا مواد حاصلخیز کننده هستند، تحت عنوان کودهای زیستی شناخته شده اند و به عنوان تلقیح کننده های زیستي یا زنده سویه های فعال ریز جانداران بیشتر از نوع باکتری های بسیار متنوع توسعه یافته است(قلاوند و همكاران، 1385 ).تثبیت بیولوژیک نیتروژن به مکانیزمي گفته می شود که طی آن نیتروژن مولکولی هوا (N2) به آمونیاک تبدیل می‌شود که توسط میکروارگانیسم های خاصی انجام می‌شود. این ارگانیسم‌ها به دو دسته همزیست و آزاد تقسیم می‌شوند. شدت فعالیت میکروارگانیسم‌هایی که به طور آزاد نیتروژن هوا را تثبیت می‌کنند، شدیدا به مقدار هیدرات‌های کربن آسان تجزیه شونده در خاک، pH و فشارکم اکسیژنی بستگی دارد و آنها معمولاً این شرایط را در ریزوسفر و به ویژه در سطح ریشه‌ها به آسانی پیدا می‌کنند(Werner, 1980).در سال‌های اخیر سیستم بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن مولکولی به عنوان بخش مهمی از برنامه‌های کشاورزی پایدار محسوب می‌شوند.

تركيب تيمارهاتيمارهاي مختلف كود بيولوژيك( آزسپيريلوم ازتو باكتر ) شامل 4 سطح زير بودA0 شاهد ( عدم استفاده از كود بيولوژيك )A1 مصرف كود بيولوژيك به ميزان 2 ليتر در هكتارA2 مصرف كود بيولوژيك به ميزان 3 ليتر در هكتارA3 مصرف كود بيولوژيك به ميزان 4 ليتر در هكتارتيمارهاي مختلف كود نيتروژنه. اين تيمارها شامل 4 سطح زير بودB0 شاهد (عدم مصرف كود نيتروژن )B1 مصرف كود شيميايي نيتروژن خالص به ميزان 25% بر اساس آزمون خاكB2 مصرف كود شيميايي نيتروژن خالص به ميزان 50% بر اساس آزمون خاكB3 مصرف كود شيميايي نيتروژن خالص به ميزان 75% بر اساس آزمون خاك